Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door SluijterCoaching

 

1 Algemeen

SluijterCoaching is gevestigd aan Leumehofstraat 19 te Weert, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78768136.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeeenkomsten waarbij SluijterCoaching partij is.

Opdrachtgever verklaart zich er nadrukkelijk mee akkoord dat SluijterCoaching ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Opdrachtgever wenst SluijterCoaching uitstluitend te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, en beoogt niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

Een Opdrachtgever en een coachee in dienst bij die Opdrachtgever kunnen dezelfde persoon zijn maar ook twee verschillende personen. 

2 offerte en totstandkoming overeenkomst

Alle schriftelijke aanbiedingen van SluijterCoaching zijn vrijblijvend.

Het aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij SluijterCoaching mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Verplichtingen gaan nooit verder dan door SluijterCoaching schriftelijk is bevestigd.

3 Uitvoering

Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen Opdrachtgever en/of coachee en SluijterCoaching worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

SluijterCoaching neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform eisen van goed vakmanschap.

Opdrachtgever kan op elk moment stoppen met het maken van vervolgafspraken. Verrekening vindt dan pro rato plaats.

Afspraken kunnen tot 48 uur voor de afspraak geannuleerd worden. Binnen deze termijn wordt 100% van de totale prijs in rekening gebracht.

4 Prijs en betaling

Opdrachtgever en SluijterCoaching stellen bij het tot stand komen van de overeenkomst een uurtarief vast of een vast honorarium. Tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is SluijterCoaching gerechtigd zijn dienstverlening te stoppen, zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele gevolgschade, en ook om de vordering uit handen te geven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, en van eventuele gerechtelijke kosten.

Heeft Opdracthgever bezwaar tegen de factuur van SluijterCoaching, dan geeft Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen.

5 Overmacht

Bij overmacht worden de verplichtingen van SluijterCoaching opgeschort. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk is, danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van SluijterCoaching kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, verkeerstoringen, ziekte, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene complicaties, etc. Mocht dit gebeuren gedurende de uitvoering van de overeenkomst, dan vindt verrekening plaats pro rato.

6 Aansprakelijkheid

Opdrachtgever en/of coachee blijven altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, beslissingen, daden etc.

SluijterCoaching aanvaardt geen enkele hoofdelijke aansprakelijkheid en is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ten gevolge van adviezen of uitkomsten van de coaching/mentoring sessies.

7 Intellectueel eigendom

SluijterCoaching is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of coachee verstrekte producten.

8 Slotbepaling

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van SluijterCoaching is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

 

september 2020